Onderwijsbegroting 2016: nadruk op maatwerk en vernieuwing

Sep 16, 2015 door Twan Epe

Leerlingen en studenten verdienen het om optimaal te worden voorbereid op de uitdagingen van de toekomst. Doordat nieuwe ontwikkelingen elkaar in een sneltreinvaart opvolgen ontstaan er veel nieuwe banen, bijvoorbeeld in de ICT. Om leerlingen en studenten hier beter op voor te bereiden, moet het onderwijs uitdagender, flexibeler en persoonlijker. De Rijksoverheid wil dat leerkrachten, schoolleiders en bestuurders zich ontwikkelen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

In 2016 komt de grootste tranche uit het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) beschikbaar, namelijk €292 miljoen. Dit wordt verdeeld over alle onderwijssectoren. Het primair onderwijs krijgt een investering van €93 miljoen, het voortgezet onderwijs €53 miljoen en het beroepsonderwijs en volwasseneducatie €119 miljoen. Voor het hoger beroepsonderwijs is dit bedrag in 2016 bepaald op €9 miljoen en het wetenschappelijk onderwijs krijgt er in 2016 €1,1 miljoen bij. Deze bedragen worden daarna herverdeeld, zodat het hbo vanaf 2017 €7,3 miljoen krijgt en het wo €2,7 miljoen. De middelen uit het studievoorschot zijn vanaf 2018 beschikbaar, en daarom nog niet opgenomen in de begroting.

Platform Onderwijs 2032
Studenten en leerlingen staan centraal: meer maatwerk in het onderwijs moet ertoe leiden dat zij zich uitgedaagd voelen. Het Platform Onderwijs 2032 presenteert aan het einde van dit jaar zijn advies over een toekomstgericht curriculum, waarin 21e eeuwse vaardigheden een belangrijke rol spelen. In 2016 wordt een start gemaakt met het vertalen van de adviezen naar concrete leerdoelen en eindtermen voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Leerkrachten en schoolleiders worden hierbij betrokken, zodat samen wordt vastgelegd welke kennis en vaardigheden voor de toekomst nodig zijn.

Vernieuwingen in vmbo
Komend jaar wordt er een wetsvoorstel voorbereid waarmee het mogelijk wordt om op basis van vernieuwende onderwijsconcepten een school te beginnen, zodat de scholen beter aansluiten bij de wensen van ouders en leerlingen. Dit soort scholen zijn momenteel uniek in Nederland. Sjef Drummen richtte het Niekée in Roermond op en voerde veranderingen door, zoals het schrappen van reguliere lessen. Er komt niet alleen meer ruimte voor maatwerk en nieuwe scholen, ook het vmbo krijgt met vernieuwingen te maken. De bovenbouw van het vmbo krijgt in 2016 kan nieuwe profielen kiezen.

Verplicht lerarenregister
Daarnaast gaan vmbo-scholen, mbo-instellingen en bedrijven intensiever met elkaar samenwerken. Het doel is om samen in kaart te brengen hoe het onderwijsaanbod optimaal kan aansluiten bij de wensen uit de regio. Door deze samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven moet het voor jongeren gemakkelijker worden om na het afronden van de studie een baan te vinden in de regio. De kwaliteit van het onderwijs hangt nauw samen met de kwaliteit van de leerkracht. Om de professionele ontwikkeling van leerkrachten te stimuleren en wettelijk te regelen wordt de wet Lerarenregister aangenomen. Het streven is dat in 2017 alle leerkrachten in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo geregistreerd staan. Dit geldt ook voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs.