OUD - Agressie als facet van communicatie

E-learning, Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Gedragsproblemen zijn in het onderwijs aan de orde van de dag. In alle sectoren maken leraren in toenemende mate melding van leerlingen met gedragsproblemen in de klas en op school. Deze toename heeft dan niet alleen betrekking op het aantal leerlingen met problemen, maar ook en vooral op de ernst en de intensiteit van die problemen. Wanneer spreekt men van agressie in het onderwijs? In deze mastermodule onderzoeken studenten het thema agressie als verschijningsvorm van problematisch gedrag vanuit een ecologisch kader. Verschillende theoretische benaderingen worden verkend, waardoor de student zicht krijgt op actuele onderzoeken, die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Behalve een theoretische verkenning worden studenten ook uitgenodigd om hun praktijksituatie in beeld te brengen. In welke mate doet agressie zich voor in groep, in de school en in de buurt? Wat is het handelingsrepertoire met betrekking tot agressie-interventie en welke afspraken hanteert de school? Tenslotte zullen studenten reflecteren over hun persoonlijke beleving van agressie. Mechanismen die van invloed zijn op de conflicthantering worden daarbij geanalyseerd ten behoeve van het pedagogisch handelen.

Een vervolg op deze mastermodule is de module 'Agressie als signaal van maatschappelijke kwetsbaarheid'.

Eindkwalificaties

U werkt aan:

  1. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor: Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.
  2. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: Schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.
  3. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor: Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Bronnen

De kennisbank van de opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen.

Beoordeling van de prestatie

Bij deze mastermodule laat u aan de hand van een product zien op welke wijze de inhoud verwerkt is. We beoordelen uw prestatie aan de hand van criteria die bij elk thema vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover afspraken met u gemaakt.

Studielast

U kunt rekenen op 140 uur studielast. Daarvan besteedt u zes dagdelen aan bijeenkomsten met een of meerdere docenten.. Indien u een mastermodule met goed gevolg afrondt, ontvangt u na afloop een certificaat.

Informeer bij het regiokantoor bij u in de buurt naar de subsidiemogelijkheden in het kader van prestatieboxen en actieplan leraar 2020.

Sleutelwoorden

Agressie, sociale informatieverwerking, agressie interventies, preventie, conflictsituaties, escalatie van gedrag, handelingsgericht werken, ecologische visie.

Meer info

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op

Seminarium voor Orthopedagogiek

Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?