Ernstige reken- en wiskundeproblemen of dyscalculie 2 (Blended)

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

In deze mastermodule werkt u aan competenties betreffende de begeleiding op schoolniveau. Vanuit theoretische onderbouwing ontwikkelt u een persoonlijke visie op rekenproblemen. Deze visie is uitgangspunt voor het opzetten /ondersteunen bij het maken van schoolbeleid op het gebied van het reken- wiskundeonderwijs en het omgaan met leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte hierbij. Als rekenexpert verdiept u zich in de rekenzorg binnen en buiten de groep. Het zorgplan wordt uitgewerkt aan de hand van de fasen, beschreven in het protocol ERWD.

Onderwerpen vanuit de landelijke rekenpilots en passend onderwijzen worden besproken. Deze kunnen worden gebruikt bij het vormgeven van rekenbeleid. U neemt kennis van de inhouden van de doorlopende leerlijnen rekenen-wiskunde (Meijerink, 2008) en u leert knelpunten in deze lijnen te onderkennen. U bestudeert trendanalyses vanuit de leerlingvolgsystemen en gebruikt deze bij de advisering van de leraar. U adviseert over de samenstelling van instructiegroepen en rekeninhouden. De analyses kunnen tevens bijdragen aan het vormgeven van schoolbeleid op reken- wiskundegebied. Als rekenexpert kijkt u naar kansen en mogelijkheden binnen de opbrengsten van het reken- wiskundeonderwijs. Interventies worden besproken, vergeleken en geëvalueerd. U richt zich vooral op het coachen en begeleiden van de leraar. U begeleidt bijvoorbeeld bij het diagnosticerend onderwijzen binnen de groep.

Veel van uw collega's volgen ook de  mastermodulen 'gecijferdheid', 'ernstige reken- en wiskundeproblemen of dyscalculie 1'

Eindkwalificaties

U werkt aan:

  1. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor: Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.
  2. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: Schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.
  3. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor: Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.


 Bronnen

De kennisbank van de opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Voorbeelden van bronnen zijn vakliteratuur, wetenschappelijke tijdschriften, vaktijdschriften, websites, digitale documenten, documenten uit uw werksituatie, enzovoorts. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Beoordeling van de prestatie

Bij deze module laat u aan de hand van een product zien op welke wijze de inhoud verwerkt is. We beoordelen uw prestatie aan de hand van criteria die bij elk thema vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover afspraken met u gemaakt.

Studielast

U kunt rekenen op 140 uur studielast. Daarvan besteedt u zes dagdelen aan bijeenkomsten met een of meerdere docenten.. Indien u een mastermodule met goed gevolg afrondt, ontvangt u na afloop een certificaat.

Informeer bij het regiokantoor bij u in de buurt naar de subsidiemogelijkheden in het kader van prestatieboxen en actieplan leraar 2020.

Sleutelwoorden

Diagnostisch rekengesprek, begeleiden van leraren, rekenbeleidsplan, handelingsgericht werken.

Meer info

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op

 

 

 

Seminarium voor Orthopedagogiek

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?