Leidinggeven aan samenwerkende teams (Blended)

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen

In deze module verdiept u  zich in de onderwerpen Systeemdenken, Groepsdynamische processen en Kennismanagement. Werken binnen een schoolorganisatie vraagt om samenwerking tussen mensen. Het is van belang om in die samenwerking patronen te herkennen. Deze bestaan vaak onafhankelijk van de inhoud van veranderingen. In de module wordt aandacht besteed aan: systeemdenken, groepsdynamische processen en teamcoaching, en kennismanagement. Kenmerkend voor het systeemdenken is dat we bij veranderingsprocessen proberen om de verschijnselen in samenhang met elkaar te zien. We koppelen het systeemdenken specifiek aan groepsdynamische processen binnen het team. Teamcoaching is bewustwording van collectieve patronen in gedrag en denken, teamcoaching draagt daar aan bij door de groep ‘in beweging’ te brengen. Teamcoaching is er op gericht om een ieder zicht te geven op hoe en wat er gebeurt in de communicatie, en daarbij:

•    een ieder verantwoordelijk te houden voor zijn/haar inbreng in de hier-en-nu-situatie;

•    de onderliggende denkpatronen te ontdekken en in beweging te zetten;

•    gezamenlijke nieuwe, gewenste ervaringen op te doen;

•    een groep in een volgende fase op een hoger ontwikkelingsniveau te krijgen;

•    te zorgen dat  de groepsleden afstemming en openheid gaan waarderen als iets waar ze beter van worden.

Kennismanagement is een derde onderwerp in de module ‘Leidinggeven aan samenwerkende teams’. Passend onderwijs stelt hoge eisen op het gebied van kennisdeling en samenwerking rond leerlingen met specifieke hulpvragen. Aan de orde komen vormen van samenwerking en kennisdeling die mensen in staat stellen om van hun werkplek een leerplek te maken.


Voor wie

Deze mastermodule Organisatie en Beheer is bedoeld voor professionals, werkzaam zijn in het PO, VO, MBO of SO met belangstelling voor een leidinggevende positie.


Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor:

Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor: Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.


Teacherschannel 

De kennisbank bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen. We verwachten van u enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner.


Beoordeling van de prestatie

Van toekomstige hbo-masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elk module laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elke module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt. Digitaal portfolio U werkt vanaf het begin van de opleiding met een digitaal, ontwikkelingsgericht portfolio. Dit is een digitale map waarin u gedurende uw opleiding uw studiemateriaal verzamelt en zo uw ontwikkeling tot Master Special Educational Needs beschrijft en verantwoordt.


Kernbegrippen

Systeemdenken, groepsdynamica, teamcoaching en kennismanagement


Meer info

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op

http://www.cursussen.hu.nl/Centra/Seminarium-voor-Orthopedagogiek/Aanbod/Mastermodules.aspx

 

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?